Evitron - renowned manufacturer of Plastic-Bonded Magnets (PBMs) » Zapytanie 01/12/2017: Strona internetowa

PL EN DE

Slide background locking system

Locking System

Speed sensor

sliding roofs

Sliding Roof

window crank

Window Crank

seat adjust

Seat Adjustment

beam adjust

Beam Adjustment

cam shaft

Crankshaft Sensor

Production

of polymer
magnets

Read more

Zapytanie 01/12/2017: Strona internetowa

 

 W związku z planowaną realizacją przez EVITRON Sp. z o.o. projektu nr RPZP.01.15.00-32-0040/16, pn.:

” Wprowadzenie innowacyjnych produktów w postaci wielobiegunowych magnesów na rynek niemiecki dla branży motoryzacyjnej”

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

EVITRON Sp. z o.o.

Ul. Piotra i Pawła 47

72-015 Police

2. Opis przedmiotu zamówienia*

Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego projektu w okresie jego trwania, wykona przedmiot zamówienia składający się z następującego zadania:

Doradztwo w zakresie przygotowania prezentacji w internecie.

W ramach zadania planowane jest:

Stworzenie strony internetowej prezentującej firmę Evitron oraz jej produkty w internecie w celu zaistnienia na wybranym rynku docelowym spełniającej następujące warunki:

 

a) Strona internetowa w pełni mobilna (RWD) w pełni zgodnej ze standardami sieciowymi światowych organizacji W3C (https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium)

RWD Responsive Web Design – technika projektowania strony www aby jej wygląd i układ dostosował się do rozmiaru okna urządzenia – komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon czy telefon.Witryny w technologii RWD są uniwersalne, wyświetlają się poprawnie zarówno na dużych ekranach FullHD jak i na ekranach telefonów.

b) pełne uzupełnienie treści w językach poliskim, niemieckim i angielskim oraz zredagowanie istniejących tekstów przez Copywritera specjalizującego się w dziedzinie SEO. Strona powinna w szczególności akcentować informację stanowiącą, iż produkty kierowane są na rynek motoryzacyjny oraz że firma posiada wdrożone procedury ISO 9001 oraz ISO TS 16494

 

c) ponadto oferta powinna obejmować następujące składniki:

 

Rebranding LOGO firmy (opracowanie paczki plików do grafiki rastrowej oraz wektorowej na potrzeby wydruku wielkoformatowego)
W pełni unikalny projekt graficzny przesłany do akceptacji, oparty o licencjonowane zdjęcia (fotolie z legalnych źródeł – banków zdjęć, licencje przekazane na Zamawiającego z dniem odbioru projektu) w tym poprawki do momentu akceptacji. Projekt zrealizowany na podstawie wytycznych Zamawiającego oraz badań nadesłanych źródeł.
Układ graficzny strony internetowej tytułowej wyposażonej w mechanizm typu Slider – w pełni animowany oraz w pełni zgodny z RWD. 
Układ graficzny strony internetowej dla prezentacji treści podstrony informacyjnej / z treścią tekstową (tabele, zdjęcia, galerie, filmy – dowolne)
Układ graficzny strony internetowej dla prezentacji układu produktów (np. kategorie Pierścienie magnetyczne)
Układ graficzny strony internetowej dla prezentacji układu produktu (np. magnes do czujników http://evitron.pl/home_pl/products/magnets-for-sensors/6-pole-ring-magnet-m1037501963/ )
Pełna realizacja techniczna projektu graficznego do responsywnej RWD witryny internetowej, witryna zakodowana / napisana ręcznie przez kodera / programistę. 
Wyposażenie witryny internetowej w najnowszy stabilny system CMS do samodzielnego prowadzenia witryny oraz dalszej jej rozbudowy, w tym o dodatkowe dowolne niestandardowe funkcjonalności. System CMS zabezpieczony przez odpowiednie oprogramowanie antywirusowe / firewall. 
Wszystkie licencje potrzebne do systemu CMS z rozszerzeniem do zaawansowanych funkcjonalności – bezterminowe
Przygotowanie nowych oraz zredagowanie istniejących treści przez Copywritera 
Wypełnienie całej witryny internetowej treścią
Wypełnienie i uzupełnienie produktów, w tym zredagowanie opisów i obróbka zdjęć. 
Optymalizacja SEO na wybrane słowa kluczowe
Integracja z Google Analytics, Google Serach Console oraz z dowolnymi systemami monitorującymi (do uzg)
Szkolenie z obsługi systemu CMS, udostępnienie kursu obsługi
Gwarancja 24 miesiące oraz wsparcie powdrożeniowe.
 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ponadto, posiadają doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

 

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1) Łączna cena brutto za wykonanie zadania – 85%

2) Termin wykonania zamówienia określony w tygodniach – 15%

 

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.

Nie będą rozpatrywane oferty:

– niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

–  częściowe, wariantowe,

–  złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

–  złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

–  złożone po terminie przyjmowania ofert.

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Nazwa kryterium Waga Opis sposobu obliczania punktacji
Łączna cena brutto za wykonanie zadania 85%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

najniższa łączna cena brutto przedstawiona w ofertach

Liczba punktów = ……………x 85

Łączna cena brutto oferty badanej

Termin wykonania zamówienia 15%

Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

o Do 11 tygodni włącznie – 5 punktów,

o Powyżej 12 tygodni do 9 tygodni włącznie – 2,5 punktu,

o Powyżej 13 tygodni – 0 punktów.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu w którym wystawione zostało zlecenie realizacji usługi przez Zamawiającego.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 15.

 

6 . Termin składania ofert.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:

1) Pieczątkę firmową oferenta,

2) Datę sporządzenia oferty, datę ważności oferty,

3) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

4) Podpis oferenta,

5) Cenę netto i brutto (w walucie PLN) wykonania całego przedmiotu zamówienia  wyszczególnionego w zapytaniu ofertowym.

 

Oferta może być przekazana na adres e-mail: a.gardocki@evitron.eu, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: EVITRON Sp. z o.o., ul. Tanowska 18, 72-010 Police (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

1.Termin składania ofert upływa w dniu: 13.12.2017 r.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Wymagany okres ważności oferty: do 31.12.2017 r.

4. Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

5. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.

 

7. Termin realizacji umowy.

20.02.2018

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

–  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

–  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

–  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.

3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:

a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;

d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o czas jej występowania;

e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych.

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

 

12. Postanowienia końcowe

 

1) Nie dopuszcza się powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.

3) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej:

http://evitron.pl/home_pl/dofinansowania/zapytanie-ofertowe/. Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.

4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.

5) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.

6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.

7) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Aleksander Gardocki, mail: a.gardocki@evitron.eu, tel. 797 702 300) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

IX. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

© 2018 - Evitron. All rights reserved.

Realization: KULIKOWSKI-IT

LinkedIn
YouTube
Facebook